Pinskuohjaajan kurssi antaa perusvalmiudet pinskutoiminnan järjestämiseen ja organisointiin. Ohjaajan kurssille voi osallistua aikaisintaan 18-vuotiaana. Pinskuohjaaja osaa soveltaa pinskupedagogiikkaa suunnitellen ja toteuttaen toimintaa pinskuohjelman mukaisesti.  Hän tuntee arvopohjan, toiminnan laatukriteerit ja tavoiteprofiilit. Pinskuohjaaja osaa edistää laatua ja lasten osallisuutta sekä lapsilähtöisyyttä pinskutoiminnassa. Hän hallitsee hyvät tiimin vetäjän ja tiimipelaajan taidot ja toimii vastuullisesti huomioiden turvallisuutta koskevia linjauksia. Ohjaaja tuntee toimivan ryhmän edellytykset ja tukee ryhmädynamiikan kehitystä tarkoituksen mukaisesti. Hän ymmärtää monisuuntaisen ja saavutettavan viestinnän merkityksen toiminnan onnistumisen kannalta. Ohjaaja ymmärtää organisaation rakenteen, yhdistystoiminnan edellytykset ja päätöksen teon perusteet. 


Pinskuohjaaja osaa: 

 

 • ymmärtää miksi pinskut tekevät tiettyjä asioita
 • tuntee mihin arvot ja ajatukset hyvästä toiminnasta perustuvat
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida arvopohjan mukaista toimintaa
 • tunnistaa omia vahvuuksia ja heikkouksia ohjaajana sekä arvioi omaa toimintaansa 
 • tunnistaa omaa ja muiden osaamista sekä ymmärtää persoonallisen toiminnan rikastuttavan toimintaa 
 • tuntee johtajuusteoriaa ja ymmärtää tiimin vetäjän ja tiimipelaajan yhteistyön merkityksen 
 • tuntee yhdistystoiminnan perusteet, osaa pyörittää yhdistystoimintaa, tietää mitkä raamit yhdistyslaki asettaa toiminnalle 
 • edistää osallisuutta ja lapsilähtöisyyttä tavoitteellisesti 
 • osaa soveltaa pinskupedagogiikkaa osana ohjaustyötä 
 • osaa suunnitella toimintaa eri ikäryhmille huomioiden lapsuuden kehitysvaiheet 
 • hallitsee keinoja laadun kehittämiseen, seurantaa ja ylläpitoon liittyen 
 • ymmärtää toimivan ryhmän edellytykset, roolien merkityksen ja kykenee toimimaan konfliktitilanteissa
 • osaa ottaa vastuuta omasta toiminnasta ja tuntee omat valtuudet 
 • ennakoi ja ennaltaehkäisee turvallisuuteen liittyviä riskitekijöitä 
 • osaa soveltaa turvallisuusohjeita pinskutoiminnassa 
 • hallitsee hyvän ja saavutettavan viestinnän käytännöt, osaa hyödyntää pinskujen digitaalisia työvälineitä toiminnassaan 
 • tietää mitä yhteistyömahdollisuuksia pinskuilla on