Aihealue: 
Ikäkauden tunnus: 
sininen ukkeli.

Ratkaisujoiden ohjelman tavoitteena on tukea nuorten elämänhallintaa ja aktiiviseksi kansalaiseksi kasvua. Ohjelma perustuu tiedon jakamiseen, toiminnan organisointiin ja vastuullisen toiminnan tuottamiseen aiemmille ikäryhmille.


Keskinuoruudessa pahimmat murrosikään kuuluvat myrskyt ovat yleensä jo laantuneet, mutta erityisesti omaan kehoon ja identiteettiin liittyvä epävarmuus on vielä suurta. Tässä vaiheessa nuori totuttelee muuttuneeseen olemukseensa ja etsii vahvasti omaa identiteettiään. Omaan kehoon liittyvä epävarmuus ja riittämättömyyden kokemukset ovat erityishaaste seksuaalikasvatukselle. Samalla riskinottohalu ja rohkeuden ihailu lisääntyy, samoin kuin uhmakkuus ja itsenäistymistarve. Tässä vaiheessa nuori voi olla impulsiivinen, ailahteleva ja riskialtis toimissaan. Halu irtiottoon aikuisten kontrollista, jopa aikuisten arvomaailmasta, voi olla ajoittain vahva. Nuori etsii keinoja tuntea olevansa itsenäinen ja vahva, eikä se aina onnistu. Nuoren itsetunnon ja kehonkuvan vahvistaminen on erityisen tärkeää.

Samalla on hyvä painottaa harkinnan ja järjen käytön merkitystä, ettei jokaisen tunteen mukaan pidä toimia ajattelematta ensin. Ensimmäiset rakastumisen kokemukset voivat olla erittäin intensiivisiä ja palkitsevia, ja samalla kasvaa tarve myös vastaanottaa rakkautta ja tuntea itsensä ihailluksi. Turvataitojen merkitys korostuukin nuoren itsenäistyessä kohti aikuisuutta. Nuoren kyky turvata läheisiin aikuisiin voi vaihdella. Toiset toimivat helposti yhteistyössä ja kuuntelevat neuvoja, toisille se on vaikeaa. Erityisen tärkeää on ohjata nuori oikean tiedon lähteille, eli osoittaa hänelle kirjoja tai nettisivuja, joista löytyy asiallista, ikätasoista ja korkealaatuista tietoa. Irtiotto vanhemmista kuuluu tähän vaiheeseen, jossa nuori etsii uudenlaista suhdetta isäänsä ja äitiinsä. Nuori tarvitsee tilaa itsenäistyä, mutta edelleen vanhempiensa tukea ja aikaa. (Väestöliitto 2020.)

Keskinuoruudessa aloitetaan usein peruskoulun jälkeiset opinnot, mikä voi tarkoittaa myös joillekin paikkakunnan vaihtoa. Pinskutoiminta voikin jäädä tässä vaiheessa taka-alalle opiskelukiireiden tai kotipaikkakunnalta muuttamisen myötä. Keskinuoruudessa on myös merkittävä määrä nuoria, jotka jäävät toiseen asteen opintojen ulkopuolelle. Näiden nuorten syrjäytymisriski on varsin suuri. Pinskutoiminnan tulee tarjota tässä vaiheessa nuoruutta uusia haasteita ja tukea aikuisuuden kynnyksellä. Järjestön koulutusohjelma tukeekin elinikäisen oppimisen iloa, nuorten elämänhallintaa sekä valmiuksia edetä ammatillisen koulutuksen piiriin. Nuoret kouluttautuvat 16-18 vuoden iässä nuoremmiksi ohjaajiksi ja ohjaajiksi. Opintopolku tarjoaa tälle ikäryhmälle tiiviin opintojärjestelmän kautta sosiaalisesti vahvistavaa harrastustoimintaa, jolla ehkäistään syrjäytymistä. Nuorilla on myös mahdollisuus suorittaa Pinskuliitossa ja sen jäsenjärjestöissä opintoihin liittyviä harjoitteluita.