Motivaation näkökulmasta on tärkeää huomioida ryhmän jäsenet yksilöinä, joilla on henkilökohtaiset tarpeet ja motivaattorit. Jokaisella yksilöllä on henkilökohtaiset syyt liittyä ryhmään ja tarpeet pysyä ryhmässä. Usein yksilön motivaattorina toimii kiinnostuksen kohde, jota hän voi toteuttaa ryhmässä tai sen kautta.

Koheesiolla puolestaan tarkoitetaan ryhmän kiinteyttä ja sen jäsenten halua pysyä ryhmässä. Kun ryhmä on toimiva, siinä vallitsee voimakas koheesio. Koheesio ryhmän sisällä ei synny itsestään ja hyväkin koheesio voi horjua. Koheesio voi heikentyä esimerkiksi ryhmän sisäisistä konflikteista tai kun ryhmään liittyy uusia jäseniä ja tämä synnyttää alaryhmiä ja klikkejä ryhmän sisällä. Ohjaajan kannattaa havainnoida ryhmää aktiivisesti, jotta hän pystyy puuttumaan tarvittaessa epäkohtiin. Ryhmän koheesiota kannattaa vaalia, joten ohjaajan tulee puuttua ryhmän konfliktitilanteisiin viipymättä. Ohjaaja voi tukea ryhmän koheesion vahvistumista, esimerkiksi varmistamalla, että jokaisella ryhmän jäsenellä on tasavertaiset mahdollisuudet vaikuttaa ryhmässä. Ohjaaja voi myös tietoisesti valjastaa yksilöiden vahvuuksia ryhmän eduksi. Koheesiolla on erityinen merkitys siihen, miten jäsenet viihtyvät ryhmässä ja miten yksilöt sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen. Ryhmissä, joissa on voimakas koheesio, on myös hyvät vuorovaikutussuhteet. Valitettavasti voimakas koheesio voi kääntyä myös ryhmän tavoitteita vastaan. Voimakkaan koheesion ryhmissä sorrutaan usein ryhmäajatteluun (Jyväskylän yliopisto 2020; Janis 1892).

Ryhmäajattelu tarkoittaa sitä, että ryhmä pyrkii huomaamattaan välttämään erimielisyyksiä ja näin ryhmä näyttäytyy näennäisesti yksimielisenä. Valitettavasti ryhmäajatteluun taipuva ryhmä ei välttämättä löydä parasta mahdollista ratkaisua tilanteeseen, koska ei kykene ajattelemaan asiaa tai tehtävää usean vaihtoehdon kautta kriittisesti. Ryhmän johtajalla ja ohjaajalla onkin velvollisuus tarkkailla omaa toimintaansa suhteessa ryhmään, ettei ryhmällä ole tarvetta miellyttää liikaa johtajaansa. Hyvä johtaja kestää myös eriäviä mielipiteitä ja tarttuu niihin. Hyvin toimiva ryhmä on rohkea ja vahva johtaja antaa tilaa myös muille. Edellä mainittu pätee myös ryhmän muihin dominoiviin jäseniin, ei pelkästään ryhmän nimelliseen johtajaan. (Jyväskylän yliopisto 2020.)