Aihealue: 

Pinskutoiminta on sukupuolisensitiivistä ja tasa-arvoa vaalivaa kasvatustyötä. Toiminta perustuu vastavuoroiselle kunnioitukselle sekä turvalliseen ja yhdenvertaiseen yhteisöön, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja ilmaista itseään vapaasti. Pinskutoiminnassa halutaan mahdollistaa lapselle kasvuympäristö, joka tukee yksilöllisen identiteetin muodostumista. Pinskutoiminnassa lapsella on mahdollisuus olla ja toimia ilman niin sanottuja sukupuoleen sidonnaisina pidettyjä ennakkokäsityksiä tai odotuksia. Sukupuolisensitiivinen kasvatus edistää tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista. Sukupuolisensitiivinen kasvatus ei tarkoita, sitä että sukupuolia ei tunnustetta tai että sukupuolet pyrittäisiin piilottamaan. Sukupuolisensitiivisyys on sitä, että jokainen saa olla oma ainutlaatuinen itsensä, kehittyä omana persoonanaan ja tulla hyväksytyksi.

Pinskutoiminta on monikulttuurista toimintaa, jossa lapsi kohdataan yksilönä eikä pelkästään jonkin kulttuurin edustajana. Pinskuissa globaalikasvatuksen pedagogiikalla tuetaan lapsen kasvua maailmankansalaiseksi. Pinskuyhteisössä vaalitaan kulttuurisensitiivistä kohtaamista ja syrjimättömän ilmapiirin luomista. Kulttuurisensitiivisyys on yksilön kykyä, halua, kiinnostusta sekä herkkyyttä ymmärtää ja kohdata erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. (Thl 2020.) Pinskuissa kulttuurisensitiivisyys perustuu tavoitteelliseen toimintaan globaalikasvatuksen avulla. Pinskutoiminta kasvattaa aktiivisia kansalaisia, joiden perustaitoihin kuuluvat kulttuurisen moninaisuuden kunnioitus, kiinnostus eri kulttuureita kohtaan, eri näkökulmien ymmärtäminen ja arvostaminen sekä rakentavat viestintätaidot kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisissa ympäristöissä.