Pinskut pitävät tärkeänä mahdollistaa harrastustoiminnan jokaiselle lapselle lähtökohdista riippumatta ja erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten kohtuuhintaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Pinskutoiminta ehkäisee syrjäytymistä ja on sosiaalisesti vahvistavaa harrastustoimintaa. Osallisuus edistää tasa-arvon toteutumista ja se luokitellaan suojaavaksi tekijäksi syrjäytymisen ehkäisyssä (Thl 2020).

Pinskutoiminnasta tekee sosiaalisesti vahvistavaa se, että toiminta on helposti saavutettavaa ja jatkuvaa. Se edistää lapsen osallisuutta sekä mahdollistaa itsensä ylittämisen ja onnistumisen kokemukset turvallisessa toimintaympäristössä. Matalan kynnyksen harrastustoiminta ennaltaehkäisee lapsen tai nuoren syrjäytymisistä ja edistää yksilön osallisuutta ja toimijuutta yhteisön sekä yhteiskunnan jäsenenä. 

Käsitteellä syrjäytyminen tarkoitetaan sitä, että yksilö on jäänyt yhteisön tai yhteiskunnan ulkopuolelle. Syrjäytymisen voi määrittää yksilö itse tai määritelmä voi tulla yksilön ulkopuolelta. Henkilö voi esimerkiksi itse kokea jääneensä harrastustoiminnan tai sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle. Yhteiskunnan tasolla puhutaan marginalisoitumisesta, johon vaikuttavat sosiaaliset sekä taloudelliset tekijät. Syrjäytymistä tapahtuukin myös yhteiskunnan rakenteiden tasolla. Tämä ilmenee ylisukupolvisuuden jatkumona ja yhteiskunnan asettamina vaatimuksina, jotka ovat osalle liian suuria. Kilpailua ihannoiva yhteiskunta myös asettaa paineita yksilön pärjäämiselle ja suoriutumiselle. Erityisen haavoittuvaan asemaan johtaa se, ettei riittävää apua tai tukea ole tarjolla.

Pinskutoiminta onkin parhaimmillaan lapselle ja nuorelle voimaannuttavaa harrastustoimintaa, joka tukee kasvua ja kehitystä lapsuudesta nuoruuteen ja nuoruudesta aikuisuuteen. Voimaantumisella persoonan ja itsetuntemuksen kehittymistä turvallisessa ympäristössä ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Pinskutoiminnassa lapsen ja nuoren voimaantumisen katsotaan ilmenevän hyvinvointina, oivaltamisena, oppimisena, taitojen kehittymisenä ja aktiivisuutena toiminnassa. Järjestön koulutusohjelma tukee oppimisen iloa, nuorten elämänhallintaa sekä valmiuksia edetä ammatillisen koulutuksen piiriin.

Yhteisöön kuuluminen on tärkeää, sillä se kerryttää sosiaalista pääomaa. Sosiaalinen ja inhimillinen pääoma antaa hyviä eväitä elämän varrelle. Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan pääomaa, joka ei ole varallisuudella mitattua. Se on pääomaa, jolla viitataan sosiaalisiin verkostoihin, normeihin sekä luottamukseen, joilla edistetään verkoston jäsenten välistä yhteistoimintaa ja resurssien hyödyntämistä. (Jyväskylän yliopisto 2020.)