Vuorovaikutustaidot ovat ohjaajan tärkein työväline. Nämä taidot luovat perustan pinskuyhteisössä valitsevalle toimintakulttuurille. Tätä työvälinettä voidaan kuitenkin myös käyttää tiedostamatta tai tietoisesti väärin. Usein vuorovaikutustilanteet kehittyvät ei toivottuun suuntaan nimenomaan tiedostamattoman toiminnan kautta. Ohjaaja käyttää vuorovaikutustaitoja ohjatessaan lapsia, ratkaistessaan ystävyyssuhteiden haasteita, käydessään keskusteluja lasten vanhempien kanssa, sekä ohjaajakollegoiden kanssa. Omia vuorovaikutustaitoja tuleekin tarkastella kriittisesti ja niitä on tärkeä myös pyrkiä kehittämään. Pinskuyhteisössä ohjaajan tulee huolehtia vuorovaikutustilanteiden tavoitteellisesta etenemisestä, joten ohjaajalta vaaditaankin nopeita hoksottimia kun tilanne on lähdössä raiteiltaan.

Vuorovaikutuksessa onnistuva ohjaaja

 • Ohjaaja kuuntelee huolellisesti
 • Ohjaaja osaa esittää kysymyksiä sensitiivisesti
 • Ohjaaja huomioi lapsen tunteet ja osaa reagoida niiden pohjalta
 • Ohjaaja osaa ylläpitää dialogia
 • Ohjaaja osaa pitää vuorovaikutustilanteen hallinnassa
 • Ohjaaja luo kunnioittavan sekä hyväksyvän ilmapiirin ja ylläpitää sitä

Vuorovaikutuksessa epäonnistuva ohjaaja

 • Ohjaaja täyttää tilan puhumalla liikaa
 • Ohjaaja on yli-empaattinen tai välinpitämätön
 • Ohjaaja neuvoo ilman lupaa tai liian aikaisessa vaiheessa
 • Ohjaaja korostaa omia näkemyksiään ja mielipiteitään
 • Ohjaaja olettaa ymmärtävänsä mistä on kyse liian varhaisessa vaiheessa
 • Ohjaaja kertoo kuuntelevansa, mutta viestittää muuta

(Kaistola-Tuikka ym. 2011.)