Pinskuliiton toiminta-ajatuksena eli missiona on olla kasvatusjärjestö, jonka toimintaa ohjaa pinskuarvot. Arvot toimivat kaiken pinskujärjestöissä tehtävän käytännön työn ohjenuorana. Arvojen varaan rakennetaan toimintaa, ne innoittavat ja antavat puhtia myös kehittämistyöhön. Arvot tuovat pinskutoiminnalle merkityksiä – niiden avulla asetetaan tavoitteet ja arvioidaan saavutettuja tuloksia. Ilman arvoja voi olla paljon toimintaa, mutta päämäärä jää epäselväksi.
Pinskujen arvokasvatus on tietoista kasvatusta, joka kehittää lapsen ja nuoren ajattelutaitoja ja käsityksiä eettisesti hyväksyttävästä toiminnasta. Arvot ovat käsityksiä toivottavasta, ne ovat päämääriä tavoittelulle ja suotavaksi koetulle toiminnalle niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnan tasolla. Pinskujen kaikki toiminta perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukselle sekä pinskuarvoille, joiden järjestöllinen tulkinta määrittää vasemmistolaista lapsi-, nuoriso- ja perhetoiminnan pedagogista sisältöä ja suuntaa. Toiminnan lähtökohtana on se, että Pinskut toimivat yhdenvertaisen, eettisesti ja ekologisesti kestävän ja inhimillisen maailman puolesta. Pinskutoimintaan kuuluu useita arvoja, jotka ovat koostettu kuuteen pääarvoon. Pääarvoihin on sisällytetty myös laajempia arvomerkityksiä, jotka ovat esitetty oheisessa kuviossa.

Pinskujen pääarvot ovat:
Yhteisöllisyys, joka tarkoittaa ystävyyttä, rauhaa, solidaarisuutta ja maailmankansalaisuutta kaikessa pinskutoiminnassa 
Osallisuus, joka tarkoittaa pyrkimystä lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisten tavoitteiden edistämiseen
Elämyksellisyys, joka tarkoittaa iloon, oivaltamiseen ja itsensä ylittämiseen tähtäävää tavoitteellista toimintaa
Yhdenvertaisuus, joka tarkoittaa pyrkimystä demokratiaan, esteettömyyteen ja yhdenvertaiseen kohteluun.
Eettisyys, joka tarkoittaa ekologisesti ja eettisesti kestävää toimintaa sekä avoimia, rehellisiä ja reiluja toimintatapoja.
Vastuullisuus, joka tarkoittaa psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaista ja turvallista toimintaa sekä kunnioitusta tälle työlle ja työn tekijöille.

Pinskujen toiminnan tavoitteista ja keskeisistä periaatteista linjaa Pinskujen strategia ja ohjelma vuosille 2022-2027, joka on Pinskujen edustajiston hyväksymä.