Maailmankansalaisen taidot ja globaalin osaamisen työkalupakki luovat perustan myös Pinskujen kansainväliselle toiminnalle. Pinskuissa on aikaisemmin puhuttu maailmankansalaisuuteen liittyvistä teemoista kansainvälisyysteeman alla. Maailmankansalaisen taidot ja globaalin osaamisen työkalupakki liittyvät kuitenkin kaikkeen yhteistyöhön ja aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamiseen, ei vain kansainvälisyyteen. Pinskujen kansainvälisessä yhteistyössä ja nuorisovaihdoissa on kuitenkin ilmennyt konkreettinen tarve maailmankansalaisen taidoille ja globaalin osaamisen työkalupakille. Samuel Drake (2020) on kirjoittanut opinnäytetyönään omiin ohjaajakokemuksiinsa perustuvan kv-ohjaajaoppaan. Oppaan mukaan yksi kansainvälisen nuorisovaihdon haastavimpia tekijöitä oli kommunikoimisen ja oman kannan esiin tuomisen vaikeus. Myös avoimuus ja jokaisen näkökannan huomioimisen tärkeys korostuivat kansainvälisen nuorisovaihdon ohjelmaa suunniteltaessa. Tällaisissa tilanteissa maailmankansalaisuuteen kasvattava pedagogiikka ja globaalin osaamisen työkalupakista saadut yhteistyötaidot korostuvat.

Pinskujen kansainvälisessä toiminnassa sovelletaan Opetushallituksen kansainvälisen toiminnan pyramidimallia, jonka mukaan pohja kansanväliselle yhteistyölle rakennetaan maailmankansalaisen taidoilla ja globaalin osaamisen työkalupakilla. Pyramidin pohjalla rakennetaan näin perusta pinskun matkalle maailmankansalaiseksi, jolloin kehitetään lapsen globaalin osaamisen työkalupakkia. Perusta luodaan korostamalla globaalikasvatuksen eri osa-alueita, joihin kuuluvat esimerkiksi kulttuurisensitiivisyys sekä erilaiset kommunikaatio- ja yhteistyöaktiviteetit sekä eri mielipiteiden ja näkökulmien ilmaiseminen ja hyväksyminen. Opetushallituksen pyramidimallissa nämä asiat ymmärretään asenteina, uskalluksena ja ymmärryksenä. Kun kommunikaatiotaitoja on harjoiteltu omassa pinskuryhmässä, on kommunikointi ja eri näkemysten ymmärtäminen helpompaa myös omassa paikallisessa elinpiirissä sekä lopulta kansainvälisessä ympäristössä.

Kansainvälisyyden pyramidin seuraava taso onkin kotikansainvälisyys. Kotikansainvälisyys tarkoittaa pinskutoiminnassa kotimaassa tapahtuvaa kansainvälistymistä ja yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa virtuaaliyhteyksin. Erilaiset digitaaliset alustat myös mahdollistavat yhteiset aktiviteetit kansainvälisten kumppaneiden kanssa edullisemmin, saavutettavammin ja ilmastoystävällisemmin. Kaikki eivät esimerkiksi pysty matkustamaan fyysiseen tai henkiseen toimintakykyyn liittyvien syiden takia. Siksi koti- ja digikansainvälistyminen on tärkeä kansainvälistymisvaihtoehto.

Kotikansainvälisen toiminnan tulee olla lapsi- ja nuorisolähtöistä, elämyksellistä ja hauskaa. Tavoitteena on, että jokaisella pinskulla olisi mahdollisuus kansainvälistyä itselleen sopivalla tavalla. Virtuaalisen yhteistyön lisäksi kotikansainvälisyyteen kuuluvat tutustuminen maailman eri osiin esimerkiksi leikin, musiikin, ruoanlaiton ja kirjojen muodossa. Näitä aktiviteetteja toteutetaan globaalikasvatuksen yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan keskittymällä yhteistyöhön ja positiivisiin asioihin eroavaisuuksien sijaan.

Pyramidin ylimmällä tasolla on varsinainen kansainvälinen liikkuvuus. Sekä virtuaalisissa kansainvälisissä tapaamisissa että kansainvälisessä liikkuvuudessa eri maiden välillä pinskut pääsevät hyödyntämään kerryttämiään maailmankansalaisen taitoja. Draken (2020, 14) mukaan ohjaaminen kansainvälisessä ympäristössä voi parhaimmillaan tarjota osallistujille turvallisen ympäristön luoda sosiaalisia suhteita ja kasvaa aktiiviseksi kansalaiseksi. Kansainvälinen yhteistyö tukee näin maailmankansalaiseksi kasvamista ja yhdenvertaisemman maailman luomista. Eri kulttuurien ja näkökulmien huomioiminen aktiviteetteja suunnitellessa auttaa luomaan turvallisempia tiloja kaikille osallistujille. Kun kansainvälisen liikkuvuuden perustana ja lähtökohtana on hyödynnetty globaalikasvatuksen pedagogiikkaa, pinskut saavat kansainvälisestä yhteistyöstä kokonaisvaltaisen elämyksen, josta hän saa uusia työkaluja toimiakseen vastuullisesti oikeudenmukaisemman ja yhdenvertaisemman maailman puolesta.