Pinskutoiminnassa on useita ryhmiä, joilla on erilaisia tehtäviä. Tehtävän lisäksi ryhmien elinkaari ja tavoitteet vaihtelevat suuresti. Ryhmän tehtävä määrittää vahvasti myös sitä, minkälaista vuorovaikutus on ryhmän sisällä. Ohjaajan tulee tuntea ryhmätoiminnan perusteita pystyäkseen tukemaan ryhmän luonnollisia vaiheita ja ryhmädynamiikan muodostumista toivotulla tavalla.

Ryhmän tarkoitusta ja elinkaarta voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Lähtökohtaisesti ryhmä muodostuu kahdesta tai useammasta yksilöstä, jotka toimivat ja jakavat asioita yhdessä. Charles Horton Cooleyn (1909) mukaan ryhmät voidaan jakaa karkeasti primaari- ja sekundaariryhmiin. Primaariryhmän toiminta perustuu tiiviille vuorovaikutukselle ja tunnesiteille. Ryhmän toiminta on pitkäkestoista ja jatkuvaa. Primaariryhmiä voivat olla esimerkiksi perhe, sukulaiset ja ystävien muodostamat ryhmät. Sekundaariryhmät puolestaan muodostuvat tietyn tehtävän, asian tai tavoitteen saavuttamiseksi. Sekundaariryhmän sisällä sosiaaliset suhteet ovat löyhempiä, koska ryhmän elinkaari voi olla lyhyt ja ryhmän väliset tapaamiset ovat harvempia tai jopa kertaluontoisia. Sekundaariryhmästä tai sen osasta voi muodostua myös primaariryhmiä. Ryhmän luonteesta riippumatta sekä primaari-, että sekundaariryhmillä on suhde- ja asiatehtäviä, painotus riippuu ryhmän luonteesta. Asiatehtävillä viitataan ryhmän tehtävään ja tehtävästä suoriutumiseen, kun taas suhdetehtävillä tarkoitetaan sosiaalisiin siteisiin ja ryhmän jäsenten väliseen tukeen ja vuorovaikutukseen.