Ryhmäprosessilla tarkoitetaan ryhmän elinkaareen ja ryhmälle tyypillisten ilmiöiden eri vaiheita. Yksi tunnetuin ryhmän kehitystä kuvaava teoria on Bruce Tuckmanin (1965) kehittämä malli; forming, storming, norming, performing ja adjourning, jota sovelletaan myös pinskutoiminnassa. On hyvä muistaa, että ryhmän kehityskulku ei kuitenkaan aina etene mallin mukaisessa järjestyksessä vaihe vaiheelta.

Ryhmän muodostumisen vaiheessa (forming) jäsenet etsivät omaa paikkaansa ryhmässä. Tässä vaiheessa ryhmän jäsenet kokevat usein epävarmuutta. Ryhmän muotoutumisen tärkein vaihe on se, että jäsenet opettelevat tuntemaan toinen toisiaan. Ohjaajalähtöisesti ryhmäytymistä kannattaa suunnitella etukäteen ja sille on varattava riittävästi aikaa. Pyri valitsemaan ryhmäytymistä tukeva menetelmä niin, että se vastaa juuri kyseisen ryhmän tarpeita. Toiminnallinen menetelmä lisää osallistujien aktiivisuutta ja edesauttaaa yksilön roolin muodostumista ryhmässä. Ohjaajan on ryhmäytymisvaiheessa vaiheessa pyrittävä luomaan mahdollisimman myönteinen, luonteva, mukava ja turvallinen ympäristö, jossa jokainen voi ilmasta itseään vapaasti. Mikäli joku ryhmän jäsenistä joutuu kiusalliseen tai noloon tilanteeseen, ohjaajan tulee puuttua tähän välittömästi. Hyvin toteutettu ryhmäytyminen antaa suotuisat eväät ryhmätoiminnan myöhemmille vaiheille. Menetelmiä ryhmäytymisen tueksi löytyy pinskupakki.fi -sivustolta.

Ryhmän kuohuntavaiheessa (storming) jäsenet rohkenevat kyseenalaistaa ryhmän tehtävää, tavoitetta tai jopa ohjaajaa. Ohjaajan ei tule häkeltyä tilanteesta, sillä ryhmän sisällä syntyy väistämättä haasteita tai konfliktitilanteita. Konfliktitilanteet voivat syntyä myös ryhmän jäsenten välisistä suhteista, sillä tässä vaiheessa on tyypillistä, että ryhmän jäsenet hakevat hyväksyntää ja omaa rooliaan ryhmässä. Kuohuntavaiheessa ryhmän sisällä voi muodostua klikkejä eli pienempiä alaryhmiä. Ryhmän jäsenet hakevat lähtökohtaisesti turvaa näistä alaryhmistä, mutta valitettavasti ne voivat haitata yleisesti koko ryhmän toimintaa. Ohjaajan kannattaa tarttua haasteisiin rohkeasti ja nostaa ristiriidat esiin tarvittaessa. Tärkeää on kohdella ryhmän jäseniä tasavertaisesti. Joskus riittää jopa se, että ohjaaja käy ryhmän kanssa uudelleen läpi yhdessä sovittuja sääntöjä tai sekoittaa niin sanottuja alaryhmiä.

Ryhmän vakiintumisen vaiheessa (norming) jäsenet ovat löytäneet paikkansa ryhmässä ja tuntevat voimakasta yhteenkuuluvuuden tunnetta. Usein ryhmän varsinainen tehtävä jää tämän tunteen varjoon, jolloin ohjaaja on vastuussa ryhmälle asetetun tehtävän toteutumisesta. Harmi kyllä, joskus ohjaaja voi tässä tilanteessa olla ilonpilaaja. Ryhmän vakiintumisen vaiheessa säännöt ovat selvillä ja jäsenet uskaltavat ilmaista mielipiteitään avoimesti. Ryhmän sisäiset roolit ovat muodostuneet ja jäsenet kokevat olevansa riippuvaisia toisistaan. Ryhmän omaehtoista toimintaa tarkastellessa ohjaajan rooli ei ole enää niin suuressa merkityksessä. Ohjaaja voi jäädäkin tietoisesti seuraamaan sivummalle ryhmän toimintaa.

Ryhmän toiminnan ja menestymisen vaiheessa (performing) ryhmä saavuttaa tavoitteitaan ja yhteistyö on tehokasta. Ryhmän jäsenet luottavat toinen toisiinsa ja ryhmän sisällä on monenlaisia joustavia sosiaalisia suhteita ja alaryhmiä. Ryhmä kestää tässä vaiheessa hyvin myös epäonnistumisia ja vastuun kantaminen yhdessä on luontevaa. Haasteena on tässä vaiheessa, se ettei ulkopuolisen ole helppoa liittyä osaksi ryhmää. Ohjaajan on tässä vaiheessa hyvä antaa positiivista palautetta ryhmälle, sillä se pitää ryhmän motivaatiota yllä. Ohjaajan kannattaa myös pyrkiä etsimään ryhmälle uusia haasteita.

Ryhmän toiminta päättymisen vaihe (adjourning) on tyypillisesti haikea ja se voi herättää vaikeita tunteita. Ohjaajan onkin valmisteltava ryhmää hyvissä ajoin ryhmän toiminnan päättymisestä. Ryhmä on saavuttanut tavoitteensa, eikä toiminta ole tässä vaiheessa suorituskeskeistä. Ryhmän kesken voi olla hyvä muistella yhteisiä hetkiä, onnistumisia ja kommelluksia. Muista ohjaajana antaa tilaa tunteille ja ajatuksille ryhmän sisällä.

Muista että jokainen ryhmä on toiminnaltaan yksilöllinen.