Pinskut ovat kiinnostuneita vapaaehtoistyöntekijöidensä jaksamisesta ja koetusta hyvinvoinnista. Hyvinvointi ilmenee pinsku-toiminnassa sosiaalisena pääomana, yhteisön luottamuksena ja merkityksellisenä tekemisenä, jossa jokainen pääsee toteuttamaan itseään. Pinskuissa yhteisöllä ja sen sisäisellä luottamuksella on iso merkitys yksilön motivaatioon. Vapaaehtoistyötä tehdään Pinskuissa tutkitusti pyyteettömistä syistä, esimerkiksi usealle vaikuttaminen ja toisten auttaminen on tärkeää. Vapaaehtoistyö ja erityisesti luottamustehtävät järjestössä voivat kuitenkin pitkällä aikavälillä uuvuttaa vapaaehtoistyöntekijää.

Tehtävien kasaantuessa vapaaehtoistyöstä tulee usein suorittamista. Suorittaminen on joskus hyvästä, jos se on tilapäistä ja tavoitteen kannalta perusteltua. Mutta siinä vaiheessa, kun suorittamisesta tulee vapaaehtoistyössä niin sanotusti elinehto, ei pestin hoitaminen välttämättä tunnu kovin antoisalta tai motivoivalta. Vapaaehtoisten koettu hyvinvointi ja motivaation ylläpitäminen onkin suurin voimavara pinskutoiminnassa. Tästä syystä tätä voimavaraa tulee ruokkia, mikä tarkoittaa sitä, että vapaaehtoisten osaamisesta ja jaksamisesta tulee huolehtia. Pinskutoiminnassa on siis ennakoitava suunnitelmallisesti keinoja, joilla tuetaan hyvinvoivan pinskuyhteisön edellytyksiä. Vapaaehtoisella on henkilökohtaiset motivaattorit olla ja pysyä toiminnassa. Aidosti motivoitunut henkilö on myös todennäköisesti sitoutunut toimintaan. Pinskutoiminta tarjoaa parhaimmillaan laadukkaan vapaaehtoistyön ja aktiivisen kansalaistoiminnan areenan lasten ja nuorten parissa.

Aktiivinen kansalaisuus on yhdistelmä tietoa, asenteita, taitoja ja toimia, joiden tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää demokraattista yhteiskuntaa. Kansalaistoiminnan taustalla voi olla joko moraalisia tai omaa etua ajavia motiiveja. Kun ihmiset toimivat kansalaisarvojen puolesta tai halusta auttaa muita, heidän motivaationsa perustuu moraaliin. Kun kansalaistoiminta ajaa henkilökohtaista etua, on se osoitus itsekeskeisestä motivaatiosta. Molemmat motivaatiot voivat ohjata yksilön toimintaa samanaikaisesti. Kansalaistoiminnan kannalta on kuitenkin tärkeää ymmärtää moraalisen ja itsekeskeisen motivaation ero. Aktiivinen kansalaisuus edellyttääkin itsetuntemusta, oppimista ja uteliaisuutta. (Ksl 2017.)

Vapaaehtoisten osaamiseen, eli tietojen ja taitojen edistämiseen ja ylläpitämiseen on hyvin tärkeä valjastaa keinoja toiminnan vaikutta-vuuden näkökulmasta. Oppiminen, itsetuntemus ja uteliaisuus vaativat ennakkoluulotonta asennetta. Ennakkoluulottomuus ei vähennä kriittisistä ajattelua tai sen merkitystä. Ennakkoluuloton asenne on kuitenkin uuden asian sisäistämisen näkökulmasta keskeistä ja siksi hyvinvoinnilla on erityisen tärkeä merkitys oppimisen kannalta. Vapaaehtoistyöntekijän ollessa varuillaan, uupunut tai stressaantunut, ei hän todennäköisesti kykene olemaan ennakkoluuloton ja omaksumaan uutta tai täydentävää tietoa.

Pinskutoiminnassa hyvinvointia ja motivaatiota ylläpidetään muun muassa työn seurannan, koulutuksen sekä retki- ja virkistystoiminnan avulla. Pinskutoiminta on lähtökohtaisesti mielekästä, mutta harvoin perustoimintaa suunnitellessa tai toteuttaessa on aikaa mukavalle yhdessäololle ilman sen suurempia tavoitteita. Pinskuosastossa on suosi-teltavaa järjestää 1-2 retki- tai virkistyspäivää vuosittain. Päivän sisällön ei tarvitse olla kovin ihmeellistä. Se voi olla kahvittelua hyvän kirjan parissa tai ulkoilmaretki läheiselle nähtävyydelle.

Tärkeintä on, että vapaaehtoiset aktiivit kohtaavat toisensa kiireettä mukavassa ympäristössä. Kiireetön retki- tai virkistyspäivä syventää ryhmän vuorovaikutustaitoja ja tekee tilaa luovalle ajattelulle. Parhaassa tapauksessa päivän aikana tuotetaan huomaamatta uusia ideoita toimintaan. Pinskujen työntekijät ovat avainasemassa vapaaehtoisten kohtaamisessa ja kuuntelemisessa hyvinvoinnin näkökulmasta. Työntekijät kartoittavat koulutuksen tarvetta ja järjestävät aktiivisille toimijoille retki- ja virkistystoimintaa. Osasto voi järjestää virkistystoimintaa myös itsenäisesti ilman työntekijää, tällöin on suositeltavaa pestata jo toimintakautta suunnitellessa retki- ja virkistystoiminnasta vastaava henkilö.

Tiesitkö, että Pinskuliitto palkitsee vuosittain vapaaehtoisen? Vuoden Pinskutoimija -arvonimi on kunnianosoitus järjestön arvokasta vapaaehtoistyötä tekeville henkilöille.