Vuorovaikutuksella on kaksi viestinnän tasoa; sanallinen viestintä (verbaalisuus) ja sanaton viestintä (nonverbaalisuus). Sanallinen viestintä koostuu puhutusta tai kirjoitetusta kielestä. Sanattomalla viestinnällä tarkoitetaan kehon kieltä, eleitä, ilmeitä ja katsetta. Yleisesti sanallista ja sanatonta viestintää käytetään rinnakkain ja samanaikaisesti. Sanattomalla viestinnällä voidaan tukea sanallista viestintää tai kumota täysin sanallisen viestin merkitys. Ohjaajan on hyvä tiedostaa, että sanaton viestintä voi olla tiedostettua tai tiedostamatonta. Tiedostamaton sanaton viestintä voikin olla joissain tapauksissa varsin haavoittavaista. Usein me valitsemme sanamme harkiten, mutta emme kiinnitä huomiota niin merkittävästi sanattomaan viestintään. Tiedostamaton sanaton viestintä on usein luontaisen reaktion vaikutuksenalaista ja se tekee siitä tästä syystä myös sanallista viestintää mutkikkaampaa. Silloin kun sanallinen ja sanaton viestintä ovat ristiriidassa keskenään, sanaton viestintä on aina vahvempaa. Esimerkiksi kun ohjaajan kehokielestä on havaittavissa hermostuneisuus ja hän pyytää lapsia rauhoittumaan sanallinen viestintä tuskin onnistuu. (Jyväskylän yliopisto 2020.)

Nonverbaallisen viestinnän osa-alueet

  • kinesiikka eli ilmeet (esimerkiksi hymy), katse, eleet (esimerkiksi sormien naputus, pään pudistelu), liikkeet ja asennot
  • proksemiikka eli välimatka ja tilankäyttö (esimerkiksi istumajärjestys, etäisyydet)
  • äänen ominaisuudet (esimerkiksi painotukset, voimakkuus)
  • kosketus (esimerkiksi kättely, halaaminen)

(Jyväskylän yliopisto 2020.)

Sanattoman viestinnän merkitykset voidaan myös tulkita eri tavoin eri kulttuureissa. Ohjaajan tulee tietoisesti havainnoida omaa sanatonta viestintäänsä eikä se aina välttämättä ole helppoa. Varsikin kun ympärillä olevien sanattoman viestinnän merkitys on myös ratkaisevaa onnistuneen vuorovaikutustilanteen kannalta. Ohjaaja, kun huomaat, että vuorovaikutustilanne on lähtemässä raiteiltaan tulkintaerojen takia, pyri kääntämään suunta oman viestintäsi avulla. (Jyväskylän yliopisto 2020.)