Aihealue: 

Esteettömyys takaa jokaiselle sukupuolesta, iästä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai toimintakyvystä riippumattoman mahdollisuuden toimia yhdessä toisten mukana ja kanssa. Rakenteellisilla esteillä ei saada luoda tilannetta, jossa ihmiset pitäisi jakaa osallistujiin ja sivustakatsojiin, vaan kaikilla pitää olla mahdollisuus yhdenvertaisesti osallistua. Esteettömyys ei koske kuitenkaan pelkästään fyysistä ympäristöämme, vaan siihen kuuluu lisäksi sosiaalisen ja psyykkisen sekä viestinnällisen saavutettavuuden näkökulmat. Sosiaalinen ja psyykkinen esteettömyys ovat ilmapiiriin ja asenteisiin liittyviä kysymyksiä. Uskaltavatko kaikki toiminnassa mukana olevat ilmaista itseään vapaasti?

Viestinnän saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, miten viestittävä asia esitetään yksinkertaisesti, yksiselitteisesti ja moniaistillisesti. Saavutettava viestintä edistää yhdenvertaisuutta ja palvelee kaikkia käyttäjiä rajoitteista riippumatta. Oikein tehty saavutettava viestintä on myös helpommin sisäistettävissä, vaikka käyttäjällä ei olisi minkäänlaisia fyysisiä vammoja tai rajoitteita. Pinskuissa viestintää ohjaavat EU:n saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen lainsäädännön ohjeistukset.

Strukturoitu ja kuvitettu ohjelma leirillä. Lapset tarvitsevat erityisesti leirillä ja uudessa ympäristössä keinoja ympäristön ja tilan hallintaan. Esimerkiksi strukturoitu, eli jäsennelty päiväohjelma luo hallittavuuden tunnetta ja turvaa lapselle. Päiväohjelman kuvittaminen on usein perusteltua, jos kohderyhmään kuuluu alakouluikäisiä ja/tai erityislapsia. Alakouluikäisten lasten lukutaito voi olla vielä heikkoa, joten itsenäinen päiväohjelman seuraaminen luonnistuu kuvien avulla. Myös maahan muuttaneilla lapsilla voi olla haasteita lukutaidon kanssa.