Itsearvioinnin taito on keskeinen osa pinskuohjaajan osaamista. Ohjaajan on tärkeää tutkiskella omia ajatuksiaan ja identiteettiään, sillä ohjaustyötä tehdään omalla persoonalla. Itsearviointi mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja oman toiminnan kehittymisen. Ohjaajan itsearviointi luo myös hedelmällisen pohjan arvioida läpinäkyvästi toimintaa yhdessä koko ohjaajayhteisön kanssa. Jos jokainen ohjaaja uskaltautuu arvioimaan omaa toimintaa kriittisessä valossa, on todennäköistä, että ohjaajayhteisön sisäinen luottamus kasvaa ja se puolestaan luo pohjan ohjaajayhteisön kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. Itsearviointi vaatiikin kokeneemmaltakin ohjaajalta rohkeutta korjata ajattelun kautta omaa toimintaa. Ohjaajayhteisössä itsearviointia, sen kautta tavoiteltuja korjausliikkeitä ja myös onnistumisen iloa estää yhteisön sisäinen kilpailu, selän takana puhuminen ja ohjaajien osaamisen arvottaminen. Jokainen ohjaaja voikin omalla toiminnallaan kitkeä edellä mainittua tietoisilla ratkaisuilla. Ohjaajien itsearviointia kannattaa tukea tapahtuman jälkeisen palautekeskusteluiden turvin. Palautekeskustelu on oiva tapa keskustella ohjaajien kesken yhteisistä onnistumisista ja kehittämiskohteista. Palautekeskustelun jälkeen kannattaa sopia yhdessä, että jokainen myös reflektoi omalta osaltaan itsenäisesti oman toiminnan perusteluita ja seurauksia.

Pinskuohjaajan itsearvioinnin huoneentaulu

Ohjaaja tunnistaa

  • omat vahvuudet, taidot ja kyvyt
  • omat kehittämiskohteet, harjoittelua vaativat asiat ja puutteelliset tiedot
  • ohjaaja toimii arvojen pohjalta eettisesti

Ohjaaja arvio omaa toimintaansa

  • missä asioissa minä onnistuin ja miksi
  • missä asioissa minä en onnistunut ja miksi
  • mikä on kokonaisarvio omasta suorituksesta

Tunnetaitojen opettelu on tärkeä osa ohjausta. Tunteet ilmenevätkin vaistomaisesti käyttäytymisessä, eli ilmeissä, eleissä, äänenpainoissa ja koko kehon reaktioina. Ohjaajan tunteilla onkin varsin suuri merkitys ohjaustilanteen kannalta. Ohjaajan ollessa tietoinen omista tunteistaan ja niiden käsittelystä hän kykenee kohtaamaan ja ohjaamaan vuorovaikutustilanteita johdonmukaisesti. Hyvä pinskuohjaaja osaakin lohduttaa, kannustaa ja tukea lasta sekä olla läsnä. Tunnetaitojen harjoittelu alkaa myös ohjaajaan itsehavainnoinnista ja reflektoinnista. Meillä jokaisella on omanlainen tapa käsitellä tunteita ja erilaiset tilanteet aiheuttavat meissä erilaisia tunnereaktioita. Tunnetaitoja harjoitellessa on tärkeää, että ohjaaja pyrkii mahdollisimman rehellisesti ja ilman ennakkokäsityksiä tunnistamaan omia kokemuksiaan ja tunteitaan.

Kun harjoitellaan tunnetaitoja, on ensisijaista tunnistaa omat henkilökohtaiset tunteet, asiat tunteiden taustalla ja tapa käsitellä erilaisia tunteita, esimerkiksi miten on tottunut käsittelemään iloa, surua, pelkoa, vihaa, inhoa tai hämmästystä. Ohjaustilanteissa ja tilanteiden jälkeen on tärkeä pystyä tarkastelemaan, mitä tunteita tilanne herätti ja sitä, että toiminko tilanteessa vastomaisesti vai harkitusti. Miten oma toiminta vaikutti tilanteen etenemiseen ja sen seurauksiin? Jotta tunteiden tarkastelusta on hyötyä, on tärkeää myös pohtia, miten tätä kokemusta voi hyödyntää ja kehittää seuraavissa vastaavanlaisissa ohjaustilanteissa. Itsetuntemuksen tietoinen kehittäminen merkitsee omien tunteiden tunnistamista, nimeämistä, arviointia, erottelua ja tunteiden säätelyn hallintaa. (Opetushallitus 2020.)

Persoonallinen ohjaus on rikkautta, jota arvostetaan pinskuyhteisössä. Pinskutoiminnassa apuohjaajat toimivat ja ohjaavat omalla persoonallaan. Oman persoonan tuntemus ja tutkiskelu on tärkeää, jotta voi korostaa vahvoja puolia ja kehittää niitä osa-alueita, jotka eivät välttämättä ole luontaisia. Pinskutoiminnassa ohjaajien persoonallisuuden ja ominaispiirteiden tuntemusta vahvistetaan Big Five -persoonallisuus-teoriaan perustuvan testin avulla. Persoonallisuusteoriaan tutustuminen lisää myös ohjaajien käsitystä kanssa ihmisten tapaa ajatella, käyttäytyä ja tuntea. Big Five on Lewis R. Goldbergin (1990) kehittämä viiden suuren persoonallisuuspiirteen malli, jota kutsutaan Big Five -persoonallisuusteoriaksi. Big Five teoria on maailmanlaajuisesti käytetty ja tunnettu persoonallisuusteoria. Teorian mukaan on olemassa viisi suurta itsenäistä persoonallisuuspiirrettä, jotka käsittävät kaikki ihmisen persoonallisuuteen liittyvät piirteet. Big Five -piirteiksi luetaan kuuluvaksi neuroottisuus, ulospäin suuntautuneisuus, sovinnollisuus, tunnollisuus ja avoimuus.