Abraham Maslow'n (1945) psykologisen teorian mukaan ihmisillä on perustarpeita. Maslow kuvaa tarpeita hierarkiaisessa järjestyksessä, sillä hänen mukaansa ihmisellä on tarve tyydyttää tarpeet tietyssä järjestyksessä. Tarpeista ensimmäisenä ovat fysiologiset tarpeet (ravinto, elinympäristö, riittävä uni). Fysiologiset tarpeet luovat perustan muille tarpeille, joita ovat turvallisuuden tarpeet (turvallinen kasvuympäristö), yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet (sosiaaliset suhteet), arvonannon tarpeet (itsearvostus, kunnioitus muilta) ja itsensä toteuttamisen tarpeet (omien kykyjen hyödyntäminen esimerkiksi koulussa tai harrastuksissa). Tarvehierarkiassa on myös kuudes taso (itsensä ylittämisen tarve). Perustarpeiden laadulla on yhteys lapsen identiteetin (minäkuva) ja itsetunnon kehittymiseen.

Holistisen ihmiskäsityksen mukaan yksilöllä on fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tarpeita. Pinskutoiminnassa ohjaajan tulee huomioida erityisesti toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet. Oheisessa taulukossa kuvataan toiminnan näkökulmasta keskeisinä pidettäviä tarpeita. Pinskuohjaaja hallitsee toimintaa suunnitellessa, toteuttaessa ja arvioidessa tarpeiden kokonaisvaltaisen huomioimisen. Esimerkiksi ympärivuorokautisessa leiritoiminnassa ohjaajien tulee hallita lasten inhimillisiin tarpeisiin perustavaa tietoa varsin kattavasti. Jokaisella alle 15-vuotiaalla lapselle tulee olla nimetty vastuuohjaaja. Vastuuohjaaja on henkilö, joka huolehtii viimekädessä lasten ja nuorten fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista tarpeista toiminnassa. Terveydenhuollon toimenpiteet ja ensiapu tapaturmatilanteissa kuuluvat toiminnan järjestämiseen, joita linjataan tarkemmin järjestön turvallisuusohjeissa. 

Fyysiset tarpeet

 • Yleinen ja ympäristön turvallisuus
 • Terveydentila
 • Ruokavalio
 • Unen tarve
 • Hygienia
 • Varusteet ja vaatteet
 • Terveelliset elämäntavat ja päivärytmi

Psyykkiset tarpeet

 • Kuunteleminen
 • Aikuisen läsnäolo
 • Ohjattavan kohtaaminen
 • Osallistava ohjaaminen
 • Koti-ikävän huomioiminen
 • Mahdollisten kriisien käsittely
 • Stressin hallinta

Sosiaaliset tarpeet

 • Ryhmän kehityskaari
 • Sosiaalisten suhteiden tukeminen
 • Kiusaamisen ehkäiseminen
 • Kommunikoinnin edistäminen
 • Esimerkillisyys
 • Vuorovaikutustaidot
 • Itseilmaisun tukeminen
 • Harrastustoiminnan tavoitteellinen tukeminen