Yhdenvertaisuuden edistäminen on tärkeää. Pinskut toimivat kaikenlaista syrjintää, rasismia ja eriarvoisuutta vastaan. Oikeusministeriön (2020) mukaan yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Yhdenvertaisuuslaki edistää yhteiskunnallisesti yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

Pinskuilla on voimassa oleva yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa annetaan toimintaohjeita kaikille yhdenvertaisen toiminnan järjestämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on lisätä vapaaehtoisten ja palkattujen työntekijöiden tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta. Lisäksi se edistää lasten ja nuorten osallisuutta järjestön toiminnassa. Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on ehkäistä syrjintää ja auttaa ongelmatilanteissa sekä tarjota työkaluja yhdenvertaiseen kohtaamiseen ja esteettömyyden huomioimiseen toimintaa järjestettäessä.