Tarvikkeet: 

Kyniä, paperia tai fläppitaulu.
Huomaa, että aiheen valmistelu edellyttää ohjaajalta perehtymistä aiheeseen. Hyvä julkaisu normikriittisestä yhdenvertaisuustyöstä on Riikka Jalosen & Laura Heinosen toimittama Kaikki mukana? Yhdenvertaissuussunnittelun opas nuorisotyöhön (2019)
http://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/kaikki-mukana.pdf?fbclid=...

Suoritusohjeet: 

Taustaa:
"Yhdenvertaisuus palvelee kaikkia, ei vain syrjinnän vaarassa olevia. Syrjimättömyys, turvallinen ja kunnioittava ilmapiiri ja eri ryhmien väliset toimivat suhteet tuottavat hyvinvointia ja vahvistavat niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin toimintakykyä. Yhdenvertaisuussuunnittelun onnistumisen lähtökohtana on luottamuksellisen ja kunnioittavan toimintakulttuurin luominen, jossa ollaan valmiita kuulemaan erilaisia näkökulmia ja ratkomaan yhdessä esille nousevia yhdenvertaisuuden ongelmia." (Jalonen & Heinonen 2019, 27-28). 
Turvallisemman tilan periaatteet ovat ainakin osittain monille tuttuja "kirjoittamattomia sääntöjä" mutta niistä yhdessä keskusteleminen ja sopiminen helpottavat ongelmatilanteisiin puuttumista sekä inklusiivisemman järjestökulttuurin luomista. Meistä jokainen on erilainen ja rajamme ja toiveemme ovat erilaisia, jolloin ainoa tapa tuoda nämä toiveet esiin on niistä keskusteleminen yhdessä. Jokaisella meistä on myös erilaisia ennakkoluuloja ja oletuksia, joihin voimme vaikuttaa pohtimalla yhdessä periaatteita jotka haastavat ajatteluamme ja joiden avulla voimme muuttaa toimintaamme.
Ihmisiin kohdistuu yhteiskunnassa erilaisia odotuksia ja ennakkoluuloja riippuen esimerkiksi heidän sukupuolestaan, etnisestä taustastaan, vammaisuudestaan tai uskonnostaan. Osa ihmisistä saa äänensä paremmin kuuluviin kuin toiset, osa kohtaa enemmän syrjintää ja osa ei voi olla aidosti omia itsejään koska pelkäävät, että joutuvat yhteisön tai ryhmän ulkopuolelle, tai pilkan ja vitsailun kohteeksi.  Turvallisemman tilan periaatteiden tarkoituksena on tehdä näkyväksi erilaisia ihmisten välisiä valtasuhteita, asenteita ja ennakkoluuloja jotka vaikuttavat keskinäiseen vuorovaikutukseemme, sekä luoda yhdessä periaatteita, joilla pyritään tekemään tilasta ja toiminnasta mahdollisimman turvallista ja miellyttävää mahdollisimman monille.
Suoritusohjeet:
Ohjaaja alustaa aiheesta ja ohjeistaa osallistujia keskustelemaan joko pienryhmissä, pareittain tai isommalla porukalla. Tarkoituksena on pohtia miten ennakkoluulot tai totutut toimintatavat voivat sulkea ihmisiä pois toiminnasta,  miettiä millaiset periaatteet tekevät toimintaan osallistumisesta miellyttävää ja kuinka jokainen voisi omassa toiminnassaan ottaa muut paremmin huomioon. Keskustelun jälkeen kirjoitetaan yhdessä turvallisemman tilan periaatteet, johon jokainen leiriläinen tai tapahtumaan osallistuva sitoutuu leirin ja tapahtuman ajaksi. Ryhmä sopii yhdessä mitä periaatteiden rikkomisesta seuraa.
Taustamateriaalia ja esimerkkejä:
https://vasemmistonuoret.fi/fi/jarjesto/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus/tur...
https://vasemmisto.fi/vasemmiston-turvallisemman-tilan-periaatteet/
http://rauhankasvatus.fi/nelja-vinkkia-turvallisempaan-tilaan/
https://www.kalliola.fi/pojat-tarvitsevat-turvallisempia-tiloja-helsingi...
https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Keskustakirjasto_Oodi/...(175267)
https://www.kulttuuriloukko.fi/loukko/
https://tyttojentalo.fi/tyttojen-talo/monikulttuurinen-tyttotyo
https://tyttojentalo.fi/tyttojen-talo/sukupuolisensitiivisyys
Kysymyksiä keskustelun tueksi:
 

Ohjaajan rooli: 

Ohjaaja alustaa aiheesta ja ohjeistaa osallistujia keskustelemaan joko pienryhmissä, pareittain tai isommalla porukalla. Ohjaaja esittää tarvittaessa herätteleviä kysymyksiä ja kirjaa keskustelun tuloksena yhteisesti muotoillut periaatteet muistiin.

Kasvatustavoitteet: 

Opetella havainnoimaan ja pohtimaan ennakkoluuloja tai toimintatapoja jotka sulkevat ihmisiä toiminnan ulkopuolelle. Tavoitteena on myös opetella tunnistamaan omia ja muiden rajoja sekä sanoittamaan omia toiveitaan ja tarpeitaan. Aktiviteetin tavoitteena on opetella kriittistä ajattelua ja luoda paikkoja joissa jokainen saa olla oma itsensä ilman pelkoa kiusaamisesta, ulossulkemisesta tai vitsailun kohteeksi joutumisesta. Tavoitteena on voimauttaa yksilöitä olemaan rohkeasti omia itsejään ja toisaalta opetella antamaan toisille tilaa.