Pinskuissa vapaaehtoistyö tarkoittaa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi tehtyä toimintaa. Vapaaehtoistyötä tehdään omasta vapaasta tahdosta, pinskujen arvopohjan mukaisesti. Vapaaehtoistyöntekijänä toimii yksilö, joka ei saa taloudellista korvausta työstä. Vapaaehtoistyön puolestaan katsotaan kerryttävän yksilön inhimillistä ja sosiaalista pääomaa. Pinskutoiminta onkin usealle aikuiselle tärkeä harrastus. Toiminnan mahdollistavat vapaaehtoiset ja luottamustoimiset usealla paikkakunnalla ympäri maan. Vapaaehtoistyötä tehdään usein palkkatyön ohella, joten sen tulee olla mielekästä ja antoisaa. Nykyisin kilpailu aktiivisista henkilöistä on kovaa järjestöjen välillä, eikä pitkäkestoisiin vapaaehtoispesteihin yleisesti tunnuta sitoutuvan. Tähän vaikuttaa todennäköisisesti ajalle tyypillinen hektisyys ja entistä monipuolisempi tarjonta. Tästä syystä järjestön tulee pohtia, mitä juuri me pinskut voimme tarjota potentiaaliselle nykyisille ja uusille toimijoille. Vapaaehtoistoimijoiden pysyminen toiminnassa ei myöskään ole itsestään selvää, varsinkaan jos työtehtävät kasautuvat vain muutamille avainhenkilöille. Vastuiden ja tehtävänkuvien huolellinen tarkastelu ja jakaminen on tärkeää yksilöiden jaksamisen kannalta. 

Vapaaehtoistyöntekijät ovatkin parhaita asiantuntijoita työssään. Pinskuliitto tutki syksyllä 2020 verkkokyselyn avulla hyväksi koetun vapaaehtoistyön edellytyksiä ja sitä, kuinka toiminnassa mukana olevat aktiivit ovat kokeneet työtehtävien sisällöllisen rajaamisen ja vastuun jakamisen. Vapaaehtoistyötä tehdään pinskuissa tutkitusti pyyteettömistä syistä. Esimerkiksi usealle toisten auttaminen on tärkeää. Toimintaa tehdään lähtökohtaisesti arvojen sekä kohderyhmän eli lasten takia. Tuloksista selviää, että vapaaehtoistyöntekijät kokevat lasten hyvinvoinnin, syrjäytymisen ehkäisyn ja tasa-arvon edistämisen tärkeäksi. Vapaaehtoistyö puolestaan lopetetaan usein silloin, kun elämäntilanne muuttuu ja toimintaan ei pystytä sitoutumaan ajan puutteen vuoksi. On myös tyypillistä, että toiminta lopetetaan, kun vastuuta koetaan olevan liikaa tai silloin, kun tehtävänkuvaan ja toiminnan sisältöön ei ole päässyt vaikuttamaan riittävästi. Verkkokyselyn aineiston pohjalta järjestö tarttui pestauksessa ja vapaaehtoisten koordinoinnissa havaittuihin haasteisiin. Tuloksena syntyi vapaaehtoistyön malli, jonka avulla koordinoidaan ja tarjotaan tukea vapaaehtoistyössä toimimiseen ja jaksamiseen.